Reglement

Nederlands Koorfestival 2017-2018
deze versie: woensdag 22 februari 2017

Dit reglement is samengesteld voor de Provinciale en Regionale NKF Competities en de Landelijke NKF Finale die onderdeel uitmaken van het Nederlands Koorfestival (NKF) editie 2017-2018. Hiermee komen de bepalingen van eerdere reglementen te vervallen.

De organisatie van Provinciale en Regionale NKF Competities is -waar mogelijk- in handen van partnerorganisaties die actief zijn in de provinciale of regionale koorwereld, in samenwerking met en onder auspiciën van de stichting Nederlands Koorfestival. In de provincies en regio’s waar geen partnerorganisatie beschikbaar is, is de organisatie in handen van het NKF. In beginsel wordt in iedere Nederlandse provincie een zelfstandige competitie georganiseerd. Indien een uitgeschreven Provinciale NKF Competitie twee maanden voor datum minder dan zeven aanmeldingen heeft, dan kan deze competitie in organisatie samen worden gevoegd bij een aangrenzende provincie. Zie ook de bepalingen in het reglement hieronder.

De keuze van de locatie en de samenstelling van de jury, met uitzondering van de juryvoorzitter, komt tot stand in gezamenlijk overleg tussen NKF en Provinciale en Regionale NKF Competitie-organisaties op basis van het NKF juryprofiel NKF 2017-2018.

De organisatie van de Landelijke NKF Finale is in handen van de Stichting Nederlands Koorfestival. De winnaar van deze Finale van het Nederlands Koorfestival ontvangt de titel ‘Koor van het Jaar 2018’. De Landelijke NKF Finale wordt gehouden in mei/juni 2018 (plaats en datum worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt).

 

REGLEMENT NKF 2017-2018

Artikel 1. Voorwaarden voor deelname

Alle Nederlandse amateurkoren kunnen zich inschrijven bij het Nederlands Koorfestival, mits zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Een koor bestaat uit minimaal 12 zangers en/of zangeressen.
 2. Een koor moet gevestigd zijn in Nederland.

 

Artikel 2. Categorieën

Deelnemers kunnen zich inschrijven in een van de vijf onderstaande categorieën naar keuze. LET OP: een categoriekeuze is niet verplicht, maar kan als extra vermelding toegevoegd aan de officiële NKF-Beoordeling van het deelnemende koor. Indien een deelnemend koor geen categoriekeuze aangeeft, wordt de vermelding bij de beoordeling achterwege gelaten en wordt het koor conform de Open Categorie (3.) beoordeeld. Om deze vermelding te verkrijgen moet het koor bij de jury-presentatie binnen de gekozen categorie voldoen aan de volgende eisen:

 1. Klassiek
  1. In deze categorie nemen koren deel waarvan het repertoire overwegend is gekozen uit de klassieke kunsttraditie.
  2. Koorregie, belichting en het gebruik van elektronica (voor bijv. geluidssporen) zijn toegestaan, maar het laatste niet als het gaat om de vervanging van een eventuele instrumentale begeleiding.
  3. De categorie kent geen beperkingen met betrekking tot leeftijd.
  4. In deze categorie is directe (gedeeltelijke) versterking van het koor niet toegestaan.
 1. Lichte muziek (koormuziek uit de Brits-Amerikaanse lichte muziektraditie)
  1. In deze categorie nemen koren deel waarvan het repertoire overwegend is gekozen uit de lichte muziektraditie.
  2. De categorie kent geen beperkingen met betrekking tot leeftijd.
  3. Koorregie, belichting en het gebruik van elektronica (voor bijv. geluidssporen) zijn toegestaan, maar het laatste niet als het gaat om de vervanging van een eventuele instrumentale begeleiding.
  4. In deze categorie is directe (gedeeltelijke) versterking van het koor niet toegestaan.
  5. In deze categorie is het gebruik van solomicrofoons toegestaan.
 1. Open
  1. Overwegend vocale bezetting.
  2. Vrij wat betreft de samenstelling naar geslacht of leeftijd.
  3. Vrij wat betreft genre of stijl.
  4. Vrij wat betreft het gebruik van koorregie.
  5. Vrij wat betreft het gebruik van belichting.
  6. Vrij wat betreft het gebruik van directe (gedeeltelijke) versterking.
  7. Vrij wat betreft het gebruik van elektronica.
  8. Vrij wat betreft het gebruik van solomicrofoons.
 1. Junior
  1. Kinderkoor: leeftijd t/m 14 jaar, waarbij maximaal 10% van het totaal aantal zangers mag ouders zijn dan 14 jaar met een maximumleeftijd van 16 jaar.
  2. Jeugdkoor: leeftijd 12 t/m 25 jaar, waarbij maximaal 10% van het totaal aantal zangers mag ouder zijn dan 25 jaar met een maximumleeftijd van 27 jaar.
  3. Koorregie, belichting en het gebruik van elektronica (voor bijv. geluidssporen) zijn toegestaan, maar het laatste niet als het gaat om de vervanging van een eventuele instrumentale begeleiding.
  4. In deze categorie is directe (gedeeltelijke) versterking van het koor niet toegestaan.
  5. In deze categorie is het gebruik van solomicrofoons toegestaan.
 1. Senior
  1. Seniorenkoor: een koor dat overwegend (voor minimaal 90%) bestaat uit personen vanaf 55 jaar, met een minimumleeftijd van 50 jaar.
  2. Een koor in deze categorie bestaat uit minimaal 12 personen.
  3. Koorregie, belichting, (gedeeltelijke) versterking en het gebruik van elektronica (voor bijv. geluidssporen) zijn toegestaan, maar het laatste niet als het gaat om de vervanging van een eventuele instrumentale begeleiding.
  4. In deze categorie is directe (gedeeltelijke) versterking van het koor niet toegestaan.
  5. In deze categorie is het gebruik van solomicrofoons toegestaan.

 

Artikel 3. Toepassing van de eisen

Een koor dat bij inschrijving niet aan de eisen voldoet zoals omschreven in artikel 1. en 2. wordt hier door de organisatie van de Provinciale en Regionale NKF Competitie op gewezen met het verzoek alsnog aan de eisen te voldoen.

Een koor dat bij het optreden niet aan de eisen voldoet zoals omschreven in artikel 1. wordt hier na het optreden door de juryvoorzitter op gewezen en gediskwalificeerd.

Als een koor niet voldoet aan de eisen van de opgegeven categorie als vermeld onder 2., maar wel voldoet aan de eisen van een van de andere categorieën, dan wordt de NKF Beoordeling toegepast onder vermelding van de categorie waaraan de presentatie wel voldoet.

Een koor dat bij het optreden niet aan de eisen voldoet van een van de categorieën zoals omschreven in artikel 2. wordt hier na het optreden door de juryvoorzitter op gewezen en gediskwalificeerd.

 

Artikel 4. Niveau

In de Provinciale en Regionale NKF Competities kunnen koren van elk niveau deelnemen.

 

Artikel 5. Maximum en minimum aantal deelnemers bij de NKF Competities

 1. In de Provinciale en Regionale NKF Competities geldt geen maximum van aantal deelnemers. Indien het aantal deelnemende koren de capaciteit van de betreffende uitgeschreven Provinciale of Regionale NKF Competitie overschrijdt, dan wordt een extra dag ingepland, waarbij de NKF Beoordelingen van de beide dagen bepalend zijn voor het aanwijzen van de provinciewinnaar. Deze wordt direct na afloop van de laatste competitiedag bekend gemaakt.
 2. Aan een Provinciale of Regionale NKF Competitie moeten minimaal vijf koren deelnemen om een winnaar als Beste Koor van de Provincie uit te kunnen roepen. Indien er minder dan vijf inschrijvingen zijn, dan wordt alleen het hoogst beoordeelde koor met een NKF Beoordelling van 255 punten of hoger toegelaten tot de Landelijke NKF Finale. Indien er geen Finalist wordt toegelaten, wordt de betreffende finaleplaats toegevoegd aan de Wildcards uit de eerste categorie conform artikel 23.1.3.
 3. Als twee maanden voor een initieel uitgeschreven Provinciale NKF Competitie de minimumgrens van bij aangemelde koren niet is bereikt, dan kan het NKF-bestuur besluiten om twee of meer aangrenzende provincies samen te voegen tot een zelfstandige Regionale NKF Competitie. hiervoor gelden dezelfde uitgangspunten als bij een Provinciale NKF Competitie.
 4. Als de grens van zeven deelnemende koren bij de inschrijvingssluiting voor een Provinciale NKF Competitie niet wordt behaald, dan heeft het NKF-bestuur het recht om de ingeschreven koren toe te wijzen aan een andere Provinciale of Regionale NKF Competitie.
 5. Ingeschreven koren hebben na een door het NKF bestuur vastgestelde datum- of locatiewijziging het recht om te kiezen voor deelname en beoordeling bij een van de dan nog komende Provinciale en Regionale NKF Competities. Het koor komt in dat geval tijdens die betreffende Provinciale of Regionale NKF Competitie niet in aanmerking kan komen voor de titel “Beste koor van de Provincie of Regio” (zie ook artikel 6. en 7.). Deelnamevoorwaarden blijven verder ongewijzigd.

 

Artikel 6. Vestigingsplaats

De officiële vestigingsplaats van het deelnemende koor is bepalend voor de deelname in de provincie waar de vestigingsplaats zich bevindt. De plaats waarin het koor repeteert kan afwijken van de officiële vestigingsplaats en telt derhalve niet mee in de provinciebepaling.

 

Artikel 7. Deelnemen in een andere provincie of regio

Koren kunnen wel deelnemen buiten de provincie of regio waar de vestigingsplaats zich bevindt, maar worden dan buiten de provinciale of regionale competities gehouden.

 

Artikel 8. Te zingen werken

Deelnemende koren zijn vrij in de keuze van de te zingen werken. Alle deelnemende koren zingen verplicht tenminste één werk a cappella en één werk uit het hoofd. Dit mag in één werk gecombineerd worden.

In de Landelijke NKF Finale dient tenminste één werk gezongen te worden dat niet op de Provinciale NKF Competitie is gezongen.

 

Artikel 9. Tijdsduur van de uitvoering

Provinciale en Regionale NKF Competities: het totale optreden heeft een maximale duur van 15 minuten.

Finale-optredens: het totale optreden heeft een maximale duur van 15 minuten.

Overschrijding van de tijd kan leiden tot ingrijpen van de jury.

 

Artikel 10. Partituren

Elk deelnemend koor stuurt ten behoeve van de jury op aanwijzing van de organisatie waar men zijn inschrijving aan richt 3 originele partituren op van de te zingen werken. Uiterste datum van inzending van de partituren is maximaal vier weken voordat de Provinciale of Regionale NKF Competitie of Landelijke NKF Finale plaatsheeft. De partituren worden aan het eind van de Provinciale of Regionale NKF Competitie of Landelijke NKF Finale geretourneerd.

 

Artikel 11. Niet legale kopieën

Zingen van niet legale kopieën is wettelijk niet toegestaan.

 

Artikel 12. Uitvoeringsrechten

Elk deelnemend koor dient bij de BUMA de premie voor uitvoeringsrechten te hebben voldaan. Het Nederlands Koorfestival en de organisaties van de Provinciale en Regionale NKF Competities dragen hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

Voor koren die zijn aangesloten bij een korenbond of koepelorganisatie waarbij de uitvoeringsrechten collectief zijn geregeld hoeft dit niet aanvullend te worden voldaan.

 

Artikel 13. Genoteerde en klinkende toonhoogte

Wanneer het koor in de uitvoering wil afwijken van de genoteerde toonhoogte, meldt het koor dit tevoren met een motivatie aan de jury.

 

Artikel 14. Uitvoeren van de werken

Wanneer het koor in de uitvoering wil afwijken van de opgegeven volgorde van de werken, meldt het koor dit tevoren met een motivatie aan de jury.

 

Artikel 15. Volgorde van optreden

De volgorde van optreden van de deelnemende koren wordt bepaald door de organiserende instantie. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de deelnemende koren.

 

Artikel 16. Aanvang optreden

Als het koor niet tijdig aanwezig is, kan het worden uitgesloten van deelname, tenzij de organisatie in samenspraak met de juryvoorzitter anders besluit. Eventueel kan het koor in het geval van een Provinciale en Regionale NKF Competitie worden doorverwezen worden naar andere Provinciale en Regionale NKF Competities in het kader van het NKF.

 

Artikel 17. Inschrijven

Inschrijvingen voor deelname aan een Provinciale of Regionale NKF Competitie in het festival moet uiterlijk zes weken voorafgaand aan de betreffende competitie via het online inschrijfformulier op de website van het NKF worden ingezonden, inclusief aanvullende bescheiden.

 • Beschrijving van het koor
 • Beschrijving van de dirigent (opleiding, ervaring etc.)
 • Toelichting bij de programmakeuze
 • Biografie van koor en dirigent voor publicitaire doeleinden van max. 150 woorden
 • Een foto (kleur, tenminste 300 dpi) van het koor en van de dirigent

 

Artikel 18. Inschrijfgeld Provinciale NKF Competitie en Landelijke NKF Finale

 1. Het inschrijfgeld voor de Provinciale en Regionale NKF Competities is afhankelijk van de grootte van het koor en is opgebouwd uit twee componenten:
  €150 basis deelnamefee per deelnemend koor, aangevuld met €5 per koorlid.
 2. Datum van aanmelding is bepalend voor de chronologische volgorde van inschrijving. Deelname kan kosteloos tot drie weken na ontvangst van bevestiging geannuleerd worden.
 3. Het inschrijfgeld moet uiterlijk één maand voor aanvang zijn voldaan aan de organisatie van de Provinciale of Regionale NKF Competitie. Betaling van het inschrijfgeld is voorwaardelijk voor de deelname.

 

Artikel 19. Annulering van deelname

Bij annulering door het koor tot 21 dagen voorafgaand aan de datum van de Provinciale of Regionale NKF Competitie, inclusief deze datum, vindt een restitutie plaats van 25% van het inschrijfgeld. Vanaf 21 dagen voorafgaand aan de Provinciale of Regionale NKF Competitie, inclusief deze datum, vindt geen restitutie plaats.

 

Artikel 20. Jury

De jury is samengesteld uit drie personen in de Provinciale en Regionale NKF Competities (juryvoorzitter inbegrepen) en drie personen in de finaleronde (juryvoorzitter inbegrepen). Alle juryleden worden middels een training door de NKF Jury-adviseur voorbereid op eenduidige en objectieve beoordeling volgens de vastgestelde NKF Beoordelingscriteria. De juryvoorzitters worden aangewezen door de NKF Jury-adviseur in samenspraak met het NKF Bestuur.

 

Artikel 21. De beoordeling

De jury beoordeelt de prestaties aan de hand van tien criteria in vijf rubrieken met een maximale score:

 1. Technische kwaliteit: zuiverheid, ritmiek en metriek, uitspraak en dictie, klankkwaliteit.
 2. Artistieke kwaliteit: tempo, beweging en frasering, dynamische schakering, interpretatie.
 3. Programmasamenstelling: programmakeuze en -volgorde.
 4. Podiumpresentatie, interactie koor-dirigent-publiek.
 5. Totaalindruk.

Elk van de juryleden (inclusief de juryvoorzitter) geeft voor de verschillende onderdelen een waardering die tot een totaal kan leiden van maximaal 100 punten. De eindscore is het totaal van de drie juryleden (inclusief de juryvoorzitter). Naast de beoordeling in cijfers ontvangt elk koor in de Provinciale of Regionale NKF Competities en de Landelijke NKF Finale een geschreven beoordeling.

 

Artikel 22. NKF Classificering

Koren worden in de NKF Classificering opgenomen op basis van de behaalde Officiële NKF Beoordeling. Indien een koor in de Provinciale of Regionale NKF Competitie een andere puntenscore behaald dan in de Landelijke NKF Finale, dan telt het hoogste aantal punten voor de NKF Classificering.

 1. Bij het behalen van 255 punten of meer ontvangt het koor het predikaat “NKF Topkoor”. Op geen van de 10 te beoordelen onderdelen mag het cijfer lager zijn dan 8. Het NKF voorziet deze koren van een officiëel beeldmerk dat voor publicitaire doeleinden mag worden gebruikt.
 2. Bij het behalen van minimaal 245 en maximaal 254,5 punten ontvangt het koor het predikaat “NKF Kwaliteitskoor”. Op geen van de 10 te beoordelen onderdelen mag het cijfer lager zijn dan 7,5. Het NKF voorziet deze koren van een officiëel beeldmerk dat voor publicitaire doeleinden mag worden gebruikt.
 3. De winnaar van de Landelijke NKF Finale mag zich gedurende twee jaren “Koor van het Jaar” noemen. Het NKF voorziet deze koren van een officiëel beeldmerk dat voor publicitaire doeleinden mag worden gebruikt.
 4. De winnaar van een Provinciale of Regionale NKF Competitie mag zich gedurende twee jaren “Beste Koor van de Provincie of Regio” noemen. Het NKF voorziet deze koren van een officiëel beeldmerk dat voor publicitaire doeleinden mag worden gebruikt.
 5. De organisatie van een NKF Competitie heeft het recht om een “NKF (Provinciale, Regionale of Landelijke) Publieksfavoriet” verkiezing uit te schrijven. Koren die tot NKF Publieksfavoriet worden verkozen mogen dit predikaat uitsluitend voeren onder toevoeging van de provincie of regio waarin ze tot NKF Publieksfavoriet zijn verkozen. In geval van de Landelijke NKF Finale is de volledige benaming “NKF Publieksfavoriet Nederland”. Het NKF voorziet deze koren van een officiëel beeldmerk dat voor publicitaire doeleinden mag worden gebruikt.

 

Artikel 23. Van Provinciale en Regionale NKF Competitie naar Landelijke NKF Finale

Onder de volgende voorwaarden gaat een deelnemend koor van een Provinciale of Regionale NKF Competitie door naar de Landelijke NKF Finale:

Er zijn in totaal 15 NKF Finaleplaatsen beschikbaar. Deze finaleplaatsen zijn als volgt verdeeld:

 1. Er zijn 12 finaleplaatsen plaatsen beschikbaar voor de winnaars van de Provinciale en Regionale NKF Competities. Deze Finaleplaatsen worden als volgt ingedeeld:
  1. Een directe plaatsing indien de provinciale winnaar de klasse NKF Topkoor of NKF Kwaliteitskoor (zei ook art. 22);
  2. Een voorwaardelijke plaatsing indien de provinciale winnaar minder dan 245 punten heeft behaald. Voorwaarde voor plaatsing is het volgen van een NKF coaching op basis van het jury-advies. Indien het koor al gebruik heeft gemaakt van de NKF coaching op basis van artikel 25, dan zijn de kosten voor deze additionele coaching voor eigen rekening.
  3. Er is tenminste 1 NKF Finaleplaats als Wildcard beschikbaar voor deelnemende koren die de hoogste landelijke NFK Beoordeling in de NKF Top- of Kwaliteitsklasse hebben behaald tijdens de Provinciale of Regionale NKF Competities. De NKF Beoordelingen van reeds geplaatste koren worden daarbij niet meegeteld. Indien een provincie -om wat voor reden dan ook- geen winnend koor beschikbaar kan stellen, dan wordt de vrijgekomen finaleplaats toegevoegd aan deze plaatsingklasse.
  4. Er is 1 finaleplaats beschikbaar voor de Provinciale of Regionale Publieksfavoriet met de hoogste score, op voorwaarde van de artikel 23.1.2. Reeds geplaatste koren die tot Publieksfavoriet zijn verkozen worden daarbij niet meegeteld.
  5. Er is 1 finaleplaats beschikbaar voor de over-all winnaar van het BALKtopfestival op 04-11-2017 (zie art. 24).
 2. In geval van een ex aequo op de hoogste plaats heeft de jury tot taak om een beslissend Gouden Punt toe te kennen aan één van deze koren, opdat dit koor recht heeft op deelname aan de Landelijke NKF Finale. Artikel 23.1.1. blijft onvoorwaardelijk van kracht.
 3. Indien een winnend koor in een Provinciale of Regionale NKF Competitie afziet van het recht op de NKF Finaleplaats (zie art. 23.1.1), dan wordt de vrijgekomen finaleplaats toegevoegd aan de Wildcards voor deelnemende koren met de hoogste NKF Beoordelingen in de NKF Top- en Kwaliteitsklasse op landelijk niveau.
 4. Indien een koor afziet van het recht op Wildcard (zie art. 23.1.3), dan krijgt automatisch het volgende koor op de eindlijst op gelijke voorwaarden het recht om deel te nemen.
 5. Indien de over-all winnaar van het BALK Topfestival afziet van het recht op de NKF Finaleplaats (zie art. 23.1.3), dan wordt de vrijgekomen finaleplaats toegevoegd aan het aantal finaleplaatsingen voor deelnemende koren met de hoogste NKF Beoordelingen op landelijk niveau.

 

Artikel 24. Overige toelatingen tot de Landelijke NKF Finale

Winnende koren van officiële, landelijke korencompetities kunnen worden toegelaten tot de Landelijke NKF Finale. De korencompetities die daarvoor in aanmerking komen moeten door het NKF Bestuur worden geaccrediteerd en middels een overeenkomst met voorwaarden voor toelating zijn bevestigd. Binnen de voorwaarden moet de mogelijkheid tot een evenredige omrekening van de puntentelling naar de NKF-puntentelling mogelijk zijn. Leidt deze omrekening tot een score de lager is dan 245 punten, dan vervalt het recht op een directe finaleplaats.

 

Artikel 25. NKF Coaching

Alle deelnemende koren worden uitgenodigd voor een kosteloze professionele coaching op het gebied van vocal coaching, presentatie of muzikaal leiderschap. De coaching betreft een basiskennismaking met een marktwaarde van ca. 100 euro. In de coaching waarin met gerichte vragen verdieping aangebracht kan worden. Een koor kan ook kiezen voor een meer intensieve coaching. In dat geval wordt de waarde van de basiscoaching in korting gebracht op het totaalbedrag.

Voor de coaching kan gekozen worden uit het aanbod dat door het NKF wordt aangedragen.

De coaching kan naar keuze ingevuld worden in de aanloop naar de Provinciale of Regionale NKF Competitie of na afloop op basis van het jury-advies bij de NKF Beoordeling. De coaching dient uiterlijk binnen 6 kalendermaanden na de betreffende Provinciale of Regionale NKF Competitie te worden gevolgd. Daarna vervalt het recht op de aangeboden NKF coaching.

 

Artikel 26. De uitslag

Aan het slot van Provinciale of Regionale NKF Competitie en Landelijke NKF Finale wordt de uitslag door de juryvoorzitter bekend gemaakt.

 

Artikel 27. Prijs ‘Koor van het Jaar 2018’

Het Koor van het Jaar 2018 wint een prijs die bestemd is als bijdrage in de kosten voor het geven van concerten of het vervaardigen van een geluids- en beeldregistratie. De organisatie van het NKF ondersteunt indien gewenst het koor bij de acquisitie van de concerten.

 

Artikel 28. NKF Impresariaat

Koren in de NKF Topkoor klasse en de NKF Kwaliteitskoor klasse worden toegelaten tot het NKF Impresariaat dat zich vanaf 2019 in zal zetten voor uitvoeringen op landelijke en internationale podia.

 

Artikel 29. Rapport

De deelnemende koren ontvangen na de bekendmaking van de uitslag in de Provinciale en Regionale NKF Competities en de Landelijke NKF Finale hun Officiële NKF Beoordeling in cijfers, tezamen met het totaal behaalde punten van de 10 onderdelen. De geschreven beoordelingen worden binnen drie weken na Provinciale of Regionale NKF Competitie resp. Landelijke NKF Finale toegezonden.

 

Artikel 30. Geschillen

Bij geschillen en in gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de leiding van het NKF. Deze uitspraak is bindend en er kan niet over gecorrespondeerd worden.

 

 

Alle gegevens onder voorbehoud, ook van subsidietoekenning. Dit reglement kan tussentijds op basis van bestuursbesluit gewijzigd worden. Aan wijziging kunnen geen rechten worden ontleend en er kan geen correspondentie over worden gevoerd.